خانه اخبار استانی کاهش ۳۵۰ میلیاردی بودجه شهرداری بوشهر از ارزش افزوده