خانه اخبار استانی کاهش ۳ درصدی نرخ تکرار پایه در استان بوشهر