خانه اخبار استانی کتابخانه مرکزی بوشهر، مطالبه ۲۰ ساله