خانه اخبار ویژه کسانی که تا دیروز برای دختران و زنان شاخ و شانه می‌کشیدند الان به خاطر رای آن را تکذیب می‌کنند!