خانه اخبار استانی کسر ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان تیم پارس جنوبی جم