خانه اخبار ویژه کشور را چگونه می‌توان از دست افراطی‌ها نجات داد؟