خانه اخبار ویژه کمک مالی ویژه برای گرفتن سهمیه المپیک/ هر ورزشکار ۳۵۰ میلیون تومان