خانه اخبار ویژه کنایه احمد زیدآبادی به شریعتمداری: مقام شامخ موشک