خانه اخبار ویژه کوثری: در جای مناسب ضربه‌ای بر پیکره رژیم اشغالگر خواهیم زد