خانه اخبار ویژه کونسیسائو دوری مهدی طارمی را تحمل نکرد!