خانه اخبار استانی کیت‌های تشخیص «تب دانگ» در بیمارستان های بوشهر