خانه اخبار استانی کیت تشخیص لکه سفید میگو در بوشهر رونمایی شد