خانه اخبار ویژه کیهان: اردن به غلط کردن افتاده است