خانه اخبار ویژه کیهان: اسرائیل پیغام فرستاده که ایران از مجازات آن‌ها صرفنظر کند