خانه اخبار ویژه عکس/ گرد پیری بر صورت بازیگر «هشدار برای کبرا ۱۱»