خانه اخبار استانی گرمای شدید در استان بوشهر ادامه دارد