خانه اخبار ویژه گروسی: برای ایران چارچوب زمانی تعیین نکردیم