خانه اخبار استانی گرگشو، مراسمی جنوبی در نیمه رمضان + عکس