خانه اخبار ویژه گنجی که از میدان نبرد باقی مانده بود+عکس