خانه اخبار ویژه “گوشت ۶۰۰ هزار تومان را رد کرده، اما کسی پاسخگو نیست”