خانه اخبار استانی گوینده بوشهری ۴۸۰ کیلومتر را بدون توقف رکاب‌ زد