خانه اخبار ویژه یار قدیمی تلویزیون ایران، دوباره برگشت!