خانه اخبار ویژه یک ته‌سیگار اولین هتل بیمارستان کشور را چگونه به آتش کشید؟!