خانه اخبار ویژه یک سال تیمار حیوانات، حکم فرد حیوان آزار