خانه اخبار استانی یک مدیرکل استانداری: پنج هزار شغل جدید در بوشهر ایجاد می‌شود