خانه اخبار ویژه یک مربی انگلیسی روی نیمکت تیم ملی افغانستان