خانه اخبار استانی ۱۰ میلیارد برای تکمیل طرح فاضلاب بافت تاریخی بوشهر