خانه اخبار مهم ۱۲ هزار بوشهری سراغ کارت‎های ملی شان نمی آیند!