خانه اخبار استانی ۱۳۶هکتار به محدوده دیلم الحاق شد