خانه اخبار استانی ۱۳ هزار دانش آموز بوشهری رای اولی هستند