خانه اخبار استانی ۱۵ هزار مسافر در پویش چشم به راهیم بوشهر شرکت کردند