خانه اخبار استانی ۱۹۸دستگاه ماشین آلات راهداری بوشهر آماده طرح زمستانه شد