خانه اخبار استانی ۱.۳ میلیون رأس دام در استان رایگان واکسینه شد