خانه اخبار استانی ۲۰ هزار میلیارد ریال طرح راهداری در بوشهر در حال اجرا است