خانه اخبار استانی ۲۲۴ نفر در دستگاه‌های اجرایی استان استخدام می‌شوند