خانه اخبار استانی ۲۳۰۰ انشعاب آب غیرمجاز در استان بوشهر قطع شد