خانه اخبار ویژه ۲۴ ساعت رانندگی، یک میلیارد تومان دستمزد!