خانه اخبار استانی ۲۴ سند مالکیت اراضی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تحویل شد