خانه اخبار استانی ۲۷۰۰ کیلو مواد مخدر در استان کشف شد