خانه اخبار استانی ۲۸ ماه از مطالبات پرسنل بیمارستان‌های بوشهر پرداخت شد