خانه اخبار استانی ۲۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد