خانه اخبار استانی ۲۹ ناجی غریق در استان بوشهر مستقر شدند