خانه اخبار استانی ۳۶۰۰ مددجوی بوشهر از چرخه حمایتی خارج خواهند شد