خانه اخبار استانی ۳ هزار خدمت در بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه ارائه شد