خانه اخبار استانی ۳ کمپ اسکان موقت نوروزی در بوشهر فعال می‌شود