خانه اخبار استانی ۴۰ درصد شهرستان‌های بوشهر پزشک قانونی ندارند