خانه اخبار استانی ۴ منتخب بوشهر در مجلس دوازدهم از برنامه هایشان گفتند