خانه اخبار استانی ۵۰۰۰ تن کنجد از مزارع استان برداشت می‌شود