خانه اخبار ویژه ۶ اخراج در ۵ سال‌؛ کارنامه سرمربی جدید پرسپولیس!