خانه اخبار استانی ۶ کیلومتر از شبکه آبرسانی بوشهر تعویض شد